ПОЛОЖЕННЯ про електронну реєстрацію та порядок зарахування дітей до дошкільного навчального закладу комунальної форми власності села Святопетрівське

       ЗАТВЕРДЖЕНО:

Сільський голова

___________ А.М. Овсієнко  

Рішення сесії 37 №_1333____ від «25__» _05_ 2018р.

 

   ПОЛОЖЕННЯ

про електронну реєстрацію та порядок зарахування дітей до дошкільного навчального закладу
комунальної форми власності села Святопетрівське

 1. Загальні положення
  1. Положення про електронну реєстрацію та порядок зарахування дітей до дошкільного навчального закладу комунальної форми власності села Святопетрівське (далі - Положення) розроблене з метою визначення порядку електронної реєстрації та зарахування дітей до дошкільного навчального закладу та задоволення потреб громадян, що проживають на території села Святопетрівське у освітніх послугах для дітей дошкільного віку, забезпечення прав дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, гармонійний та різнобічний розвиток особистості, засвоєння знань, оволодіння уміннями і навичками, які гарантують підготовку до навчання в школі.
  2. Положення розроблене відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про дошкільний навчальний заклад, що затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003  №305 (зі змінами та доповненнями) з урахуванням законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про Національну гвардію України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про прокуратуру», “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації»,  та Державних будівельних норм 360-92** «Планування та забудова міських та сільських поселень», як нормативного документу для розрахунку потреб соціальної інфраструктури населених пунктів.
  3. Дане положення розроблене для дошкільного навчального закладу комунальної форми власності.
  4. Порядок зарахування, відрахування та збереження за дитиною місця у дошкільному навчальному закладі приватної форми власності визначається засновником (власником).
  5. У цьому Положенні основні поняття мають таке значення:
 • єдиний  електронний реєстр дітей для зарахування в  заклади дошкільної освіти ( далі-Реєстр) – єдина електронна  база даних, що  містить відомості про дітей, які потребують забезпечення місцями в дошкільному  навчальному закладі села Святопетрівське.  Реєстр передбачає  обробку  внесених до нього даних та забезпечує їх захист від несанкціонованого доступу;
 • власник Реєстру – розробник  програмного комплексу «КУРС»  («Електронна  реєстрація в  заклади дошкільної освіти») відповідає  за технічне, технологічне та програмне  забезпечення, надання різнорівневого доступу до нього, забезпечує збереження та захист інформації;
 • адміністратор Реєстру – адміністратор розробника  програмного комплексу «КУРС» , який  відповідає за збереження та захист баз даних;
 • реєстратор – керівник закладу або відповідальні особи призначені керівником, що здійснюватимуть внесення (зміну, виключення) відомостей до Реєстру, надаватимуть інформацію з Реєстру та виконуватимуть інші функції, передбачені цим Положенням;
 • заявник - особа (з батьків або осіб, які їх замінюють), що звернулась до реєстратора через систему «Електронна реєстрація дітей в заклади дошкільної освіти» та подала заявку на реєстрацію дитини в дошкільний навчальний заклад села Святопетрівське.

1.6. Електронна реєстрація дітей проводиться з метою:

 • здійснення обліку дітей, які потребують місця у ДНЗ;
 • забезпечення рівності умов кожної дитини;
 • забезпечення публічного доступу до інформації;
 • запровадження єдиного підходу до зарахування дітей до ДНЗ;

 

2. Порядок реєстрації дітей в Реєстрі

2.1. Обов’язковою умовою для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу є наявність відомостей про неї в Реєстрі.

2.2. Для реєстрації дитини в Реєстрі заявником мають бути надані наступні відомості (в тому числі персональні дані, які надаються заявником з дотриманням вимог законодавства України).

2.3. Про дитину:

         2.3.1.Прізвище, ім’я, по батькові.

         2.3.2.Дата народження.

          2.3.3. Дошкільний навчальний заклад, який обрали батьки або особи, які їх замінюють, для здобуття дошкільної освіти.

         2.3.4. Бажаний рік для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

         2.3.5. Адреса реєстрації та адреса проживання дитини.

         2.3.6. Серія, номер свідоцтва про народження, дата видачі свідоцтва.

         2.3.7. Інформація про наявність встановлених пільг.

 2.4. Про батьків:

         2.4.1. Прізвище, ім’я, по батькові батьків або осіб, які їх замінюють.

         2.4.2. Адреса реєстрації та адреса проживання батьків.

         2.4.3. Контактні дані (телефон, електронна адреса).

 2.5. Внесення до Реєстру відомостей про дітей здійснюється на сайті «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти »  http://reg.isuo.org/ батьками або особами, які їх замінюють.

2.6. Занесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою (як написано у відповідних документах: свідоцтві про народження, довідці про пільги тощо). Заявки, в яких відомості вказані не державною мовою або відмінні від даних у документах, відхиляються реєстратором.

2.7. Для підтвердження достовірності внесених відомостей заявник повинен упродовж 10 днів з дня подання електронної заяви звернутись до реєстратора з оригіналами  документів (свідоцтво про народження; документ, що підтверджує пільги) або прикріпити до заяви сканкопії зазначених документів. Заявка, заповнена форма якої не відповідає за змістом оригіналам документів, відхиляється реєстратором. Якщо відомості, зазначені у заявці, відповідають оригіналам документів, то заявка отримує постійну реєстрацію в Реєстрі за первинною датою подання електронної заявки та отримує статус «Прийнята».

2.8. Заявник має можливість обрати лише один дошкільний навчальний заклад для реєстрації своєї дитини. Якщо заявлена дитина вже зареєстрована в Реєстрі - відмова у реєстрації надається заявнику автоматично.

2.9. Реєстратор може надати консультацію або допомогу, пов’язану із заповненням заявки.

2.10. Заявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих в реєстраційній заявці.

2.11. Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 01 вересня року, обраного в заявці.

2.12. Вилучення відомостей про дитину здійснюється:

2.12.1. Особисто заявником, за його власним бажанням, при цьому причиною відхилення заявки буде визначено «Відхилено автором заявки»

2.12.2. У разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до дошкільного навчального закладу та переліку документів, визначених цим Положенням.

2.12.3. У разі відсутності документів, які підтверджують пільги.

2.12.4. У разі фальсифікації персональних даних в заявці (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження).

2.13. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного дошкільного навчального закладу при внесенні відомостей про дитину. Дата та час реєстрації зміні не підлягають.

2.14. При вивільненні місця у ДНЗ реєстратор в електронній системі відправляє «Запрошення» батькам або особам які їх замінюють для видачі «Направлення» першій дитині відповідного віку в Реєстрі та змінює статус заявки у картці дитини на «Видано направлення», при цьому батьки дитини, або особи, які їх замінюють, отримують відповідне повідомлення на заявлену ними електронну адресу.

2.15. По отриманні повідомлення про зміну статусу заявки у картці дитини на «Видано направлення» заявник (з числа батьків або осіб, які їх замінюють) повинен упродовж 05 робочих днів звернутись до реєстратора для перевірки документів та отримання «Направлення» до дошкільного навчального закладу. Після видачі Направлення батькам або особам, які їх замінюють, районний реєстратор змінює статус заявки на «Отримано направлення».

 2.16. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі. При зміні статусу автоматично на електронну адресу заявника відправляється електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну.

2.17. У разі встановлення статусу заявки «Отримано направлення» заявник зобов’язаний упродовж 21 календарного дня подати завідувачу усі документи зазначені в «Направленні», які необхідні для зарахування дитини.

2.18. В разі не подання, упродовж 21 календарного дня, батьками або особами які їх замінюють, усіх документів, які необхідні для зарахування дитини, заявка автоматично буде «Відхилена», а вільне місце буде надане наступному в черзі.

 

4. Забезпечення доступу до Реєстру

4.1.Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» мають лише адміністратор Реєстру (від власника Реєстру), які використовують персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень. Реєстратор несе відповідальність за збереження та захист персональних даних заявників.

4.2.Публічний доступ до Реєстру містить виключно наступну публічну інформацію:

 • реєстраційний номер заявки,
 • дату та час реєстрації,
 • вибір дошкільного навчального закладу
 • рік народження
 • приналежність до пільгової категорії,
 • вікову групу та бажаний рік вступу.

 

 1. Порядок комплектування груп дошкільного навчального закладу
  1. Кількість груп у дошкільному навчальному закладі визначається згідно з проектом будівництва.
  2. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.
  3. Наповнюваність груп у дошкільних навчальних закладах становить:
 • для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб;
 • різновікові - до 15 осіб;
 • в оздоровчий період - до 15 осіб.
  1. Наповнюваність інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі становить до 15 осіб, з них — 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.
  2.  Комплектування груп на новий навчальний рік проводиться керівником дошкільного навчального закладу з 01 червня по 31 серпня щорічно. В інший час проводиться доукомплектування дошкільного навчального закладу за наявності вільних місць, у відповідності з вимогами цього Положення.

 

 

 1. Порядок зарахування дітей до дошкільного навчального закладу
  1. До дошкільного навчального закладу приймаються діти з трирічного віку у відповідності з черговістю. Вік дитини при зарахуванні до дошкільного навчального закладу визначається станом на 1 вересня поточного року(за бажанням батьків та їх письмовою заявою діти, які народилися у вересні-місяці, можуть бути зараховані в ДНЗ у ІІ молодшу групу) .
  2. Зарахування дітей відбувається за  наявності всіх необхідних документів (а саме):
 • свідоцтва про народження дитини;
 • документи, що посвідчують особи  батьків або усиновлювачів, опікунів чи інших осіб, визначених законом,
 • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ;
 • документів, що посвідчують пільги (за наявності);
 • документ, що підтверджує реєстрацію дитини в с. Святопетрівське (за наявності);
 • заява;
 • згода на обробку персональних даних;
 • договір про співробітництво;
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
  1. Діти з обмеженими можливостями здоров'я, діти-інваліди приймаються до дошкільного навчального закладу тільки за згоди батьків або усиновлювачів, опікунів чи інших осіб, визначених законом на підставі висновку психолого-медико-педагогічної комісії.
  2. При зарахуванні до дошкільного навчального закладу забороняється проводити відбір дітей в залежності від статі, національності, мови, соціального походження, майнового стану, релігійних переконань їх батьків або усиновлювачів, опікунів чи інших осіб, визначених законом.
  3. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або усиновлювачів, опікунів чи інших осіб, визначених законом, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
  4. Батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом зобов’язані вчасно повідомляти про причини відсутності дитини у дошкільному навчальному закладі.

 

 1. Порядок надання пільг до зарахування дітей.
  1. Зарахування дітей до дошкільного навчального закладу відбувається, згідно з вимогами чинного законодавства України та врахуванням інтересів  громади с. Святопетрівське, в наступній черговості:
   1. Позачерговим правом на отримання місця у дошкільному навчальному закладі користуються:
 • діти, батьки яких загинули при виконанні бойових завдань;
 • діти громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування;
 • діти працівників, на період роботи в дошкільному навчальному закладі;
 • діти працівників соціальної сфери (Святопетрівська ЗОШ, КП «Святопетрівське», Святопетрівська АЗПСМ, Святопетрівська  бібліотека), на період роботи батьків  в закладі.
   1. Першочерговим правом на отримання місця у дошкільному навчальному закладі користуються:
 • діти військовослужбовців, місце проживання яких підтверджене документом, виданим представником Святопетрівської сільської ради. (ч.4, ст. 13, ЗУ №2011-XII від 20.12.1991р.
 • діти військовослужбовців військових прокуратур, місце проживання яких підтверджене документом, виданим представником Святопетрівської сільської ради. згідно п.4 ст. 83, ЗУ «Про прокуратуру»
 • діти військовослужбовців Служби безпеки України, місце проживання яких підтверджене документом, виданим представником Святопетрівської сільської ради. згідно ст,27 розділ VЗУ «Про Службу безпеки України»
 • діти учасників бойових дій, учасників ООС (АТО), місце проживання яких зареєстроване на території села Святопетрівське;
 • діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ДНЗ, місце проживання яких зареєстроване на території села Святопетрівське;
 • діти, один із батьків яких є інвалідом І-ІІ групи, місце проживання яких зареєстроване на території села Святопетрівське;

При першочерговому зарахуванні дітей, відповідно до пункту 7.1.2. кількість місць для такого зарахування не може перевищувати 3-х осіб на одну вікову групу.

   1. Пільгове право на зарахування мають діти, місце проживання яких зареєстроване на території села Святопетрівське;
   2. До загальної категорії відносяться діти, які не мають права на позачергове, першочергове чи пільгове зарахування.
  1. Зарахування до дошкільного навчального закладу відбувається наступним чином:
 • в першу чергу зараховуються діти позачергової категорії,
 • в другу чергу зараховуються діти першочергової категорії,
 • в третю чергу зараховуються діти які мають пільгове право на зарахування, у разі наявності вільних місць.
 • в останню чергу, у разі наявності вільних місць, зараховуються діти загальної категорії.
  1. Діти, які не були забезпечені місцем в дошкільному навчальному закладі мають право бути зарахованими в порядку черговості протягом року у разі вибуття (відрахування) дітей, що були зараховані раніше.
  2. Під час зарахування дитини до дошкільного навчального закладу, керівник цього закладу зобов’язаний ознайомити батьків або усиновлювачів, опікунів чи інших осіб, визначених законом із статутом дошкільного навчального закладу та іншими документами, що регламентують його діяльність.

 

 1. Порядок відрахування дітей з дитячого навчального закладу
  1. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу може здійснюватися:
 • за бажанням батьків або усиновлювачів, опікунів чи інших осіб, визначених законом;
 • по закінченню отримання дошкільної освіти та вступу дитини до школи;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі;

- у разі несплати без поважних причин батьками або усиновлювачами, опікунами чи іншими особами, визначеними законом плати за харчування дитини протягом двох місяців.

  1. Керівник дошкільного навчального закладу зобов'язаний письмово повідомити батьків або усиновлювачів, опікунів чи інших осіб, визначених законом про відрахування дитини із зазначенням причин не менш, як за 10 (десять) календарних днів.
  2. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.
 1. Прикінцеві положення
  1. Зміни черговості зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів відбуваються згідно з вимогами чинного законодавства України.
  2. Контроль за виконанням порядку зарахування дітей до дошкільного навчального закладу с. Святопетрівське  покладається на засновника (власника).
  3. Особи, винні в порушенні порядку зарахування дітей до дитячого навчального закладу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  4. Дане положення та зміни до нього затверджуються рішенням Святопетрівської сільської ради, вступають в силу з дати їх затвердження та є обов’язковими для виконання керівнику дошкільного навчального закладу комунальної форми власності, який розташований на території Святопетрівської сільської ради.

Популярні новини